THOẢ THUẬN SỬ DỤNG

NỀN TẢNG PHẦN MỀM VAY VỐN DOANH NGHIỆP MISA LENDING

Thoả thuận sử dụng dịch vụ Nền tảng phần mềm vay vốn doanh nghiệp MISA Lending (“Thoả thuận“) là thoả thuận pháp lý giữa Quý khách với Công ty cổ phần MISA (“MISA”), quy định các điều khoản trong việc Quý khách sử dụng Nền tảng phần mềm vay vốn doanh nghiệp MISA Lending.

Quý khách đồng ý và thừa nhận rằng MISA có quyền điều chỉnh nội dung của Thỏa thuận tại bất kỳ thời điểm nào, và những điều chỉnh đó sẽ có hiệu lực ngay khi MISA thực hiện đăng tải và cập nhật trên Website.

Bằng cách tích chọn vào ô “Tôi đồng ý với Thoả thuận sử dụng Nền tảng phần mềm vay vốn doanh nghiệp MISA Lending ”, Quý khách đồng ý rằng Quý khách đã đọc, hiểu và đồng ý tuân thủ tất cả các điều khoản và quy định của Thoả thuận này, cũng như các điều chỉnh liên quan đến Thoả thuận (nếu có). Nếu Quý khách không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào của Thoả thuận, Quý khách có thể tạm ngừng hoặc chấm dứt sử dụng Nền tảng phần mềm MISA Lending.

I. GIỚI THIỆU DỊCH VỤ PHẦN MỀM NỀN TẢNG MISA LENDING

Dịch vụ phần mềm nền tảng MISA Lending (hayMISA Lending”) là giải pháp, ứng dụng do MISA sở hữu, phát triển và vận hành nhằm hỗ trợ quá trình tìm kiếm giải pháp tài chính cho Quý Khách. Dịch vụ phần mềm nền tảng MISA Lending cung cấp dịch vụ kết nối giữa Quý khách và “bên cho vay” là các Ngân hàng, các Tổ chức tín dụng khác uy tín để các bên trực tiếp thực hiện giao dịch tài chính thông qua Nền tảng phần mềm MISA Lending.

Các bên tham gia vào giao dịch tài chính thông qua Nền tảng phần mềm MISA Lending cần hiểu rằng MISA Lending không trực tiếp hoặc gián tiếp cung cấp bất kỳ khoản vay nào cho Quý khách. Tuy nhiên trong phạm vi được ủy quyền, MISA Lending có quyền thực hiện một số dịch vụ hỗ trợ và quản lý giao dịch trong hoạt động cấp tín dụng của các Bên.

II. ĐIỀU KHOẢN THỎA THUẬN

Điều 1. ĐỊNH NGHĨA

1.1. Dịch vụ phần mềm nền tảng MISA Lending (hoặc “Dịch vụ”): Là dịch vụ giới thiệu, kết nối, hỗ trợ dịch vụ tài chính thông qua Nền tảng phần mềm MISA Lending, bao gồm các Sản phẩm tài chính do các Đối tác của MISA cung cấp cho Quý khách và các dịch vụ hỗ trợ liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn bởi dịch vụ kết nối cho vay, dịch vụ chấm điểm tín dụng, dịch vụ hỗ trợ thanh toán khoản vay.

1.2. Đối tác của MISA (hoặc “Đối tác”): Bao gồm các tổ chức tín dụng như Ngân hàng, Công ty Tài chính… cung cấp các Sản phẩm tài chính mà Quý khách có thể lựa chọn và kết nối để sử dụng Sản phẩm tài chính thông qua Dịch vụ, và các nhà cung cấp các dịch vụ hỗ trợ tài chính và thanh toán khác.

1.3. Nền tảng phần mềm MISA Lending (hoặc “Nền tảng phần mềm vay vốn doanh nghiệp MISA Lending”): Là các chương trình máy tính được chỉ định, bao gồm tất cả các bản ghi, tài liệu, chức năng, cải tiến, sửa đổi, bổ sung, bản dịch, tổng hợp do MISA phát triển và vận hành.

1.4. MISA (hoặc “Chúng tôi”): Là Công ty Cổ phần MISA

1.5. Phí Dịch vụ phần mềm: Là số tiền Quý khách phải trả cho MISA theo chính sách của MISA tuỳ từng thời kỳ để sử dụng và duy trì Dịch vụ trong một khoảng thời gian.

1.6. Quý khách: Bao gồm tổ chức, doanh nghiệp đăng ký sử dụng Dịch vụ và cá nhân được uỷ quyền để đại diện cho tổ chức thực hiện các thủ tục đăng ký và giao dịch khi sử dụng Dịch vụ. Trường hợp cá nhân sử dụng Dịch vụ thay mặt cho công ty, doanh nghiệp thì thuật ngữ “Quý khách” có nghĩa là cá nhân sử dụng, công ty hoặc doanh nghiệp của cá nhân đó.

1.7. Sản phẩm tài chính: Là các sản phẩm và/hoặc dịch vụ liên quan đến tài chính do Đối tác của MISA cung cấp cho Quý khách thông qua Nền tảng phần mềm MISA Lending.

1.8. Sở hữu trí tuệ: Là quyền tác giả đối với tác phẩm/phần mềm và quyền sở hữu công nghiệp đối với các nhãn hiệu, logo, tên thương mại, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, bí mật thương mại và quyền sở hữu trí tuệ khác trong mỗi trường hợp cụ thể dù được đăng ký hay không, và tất cả các quyền và hình thức bảo hộ có hiệu lực tương tự hoặc tương đương tại bất kỳ địa điểm nào trên thế giới.

1.9. Tài khoản: Là tài khoản được Quý khách đăng ký hợp pháp để truy cập và sử dụng các tính năng của Dịch vụ theo quy định của Thỏa thuận này.

1.10. Thông tin khách hàng: Là các thông tin, dữ liệu liên quan đến Quý khách và Thông tin phái sinh mà Quý khách chia sẻ, đăng tải, tạo ra, lưu trữ, cập nhật hoặc cung cấp dưới bất kỳ hình thức, phương thức và tại bất kỳ thời điểm nào cho MISA hoặc Đối tác của MISA, bao gồm nhưng không giới hạn bởi:

  1. Thông tin, dữ liệu mà Quý khách cung cấp, chia sẻ khi sử dụng MISA Lending;
  2. Thông tin, tài liệu Quý khách cung cấp, chia sẻ cho Đối tác trong quá trình sử dụng Dịch vụ;
  3. Thông tin, dữ liệu liên quan đến Quý khách hoặc là kết quả sử dụng Sản phẩm tài chính của Quý khách với Đối tác, bao gồm nhưng không giới hạn bởi thông tin về hạn mức khoản vay, thời hạn giải ngân, lý do Quý khách từ chối khoản vay;
  4. Thông tin, dữ liệu được lưu trữ trên hệ thống dữ liệu của MISA khi Quý khách sử dụng Phần mềm hoá đơn điện tử MISA meInvoice, Phần mềm kế toán SME.NET, Nền tảng phần mềm quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS, hoặc các sản phẩm, dịch vụ khác của MISA;
  5. Thông tin, dữ liệu của Quý khách được MISA có được một cách hợp pháp khác.

1.11. Thông tin phái sinh: Là các thông tin được tổng hợp, suy luận và được tạo ra từ các Thông tin khách hàng trong quá trình Quý khách sử dụng Dịch vụ phần mềm nền tảng MISA Lending.

1.12. Website: Là website thuộc sở hữu của MISA, được sử dụng cho mục đích cung cấp Dịch vụ tại địa chỉ website https://lending.misa.vn. Tên gọi và/hoặc địa chỉ Website có thể thay đổi, bổ sung tại từng thời kỳ theo định hướng của MISA mà không ảnh hưởng đến mục đích của Dịch vụ.

Điều 2. SỬ DỤNG DỊCH VỤ 

2.1. Sử dụng Dịch vụ phần mềm nền tảng MISA Lending: Bằng việc Quý khách truy cập và sử dụng Dịch vụ, MISA đồng ý cấp quyền sử dụng Dịch vụ cho Quý khách và Quý khách đồng ý ủy quyền không hạn chế phạm vi cho MISA, để thực hiện các công việc nhằm cung cấp Dịch vụ theo quy định của Thỏa thuận và pháp luật hiện hành.

2.2. Sử dụng Sản phẩm tài chính của Đối tác: Quý khách hiểu và đồng ý rằng tất cả các Sản phẩm tài chính Quý khách được lựa chọn và sử dụng do Đối tác của MISA chịu trách nhiệm cung cấp. MISA không chịu trách nhiệm với bất kỳ quyết định nào của Đối tác liên quan đến việc cung cấp hoặc không cung cấp Sản phẩm tài chính cho Quý khách.

2.3. Quản lý Tài khoản: Sau khi đã đăng ký Tài khoản thì Quý khách có trách nhiệm thay đổi mật khẩu truy cập Dịch vụ và chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc bảo mật tài khoản truy cập Nền tảng phần mềm MISA Lending.

2.4. Quý khách cho phép và ủy quyền cho MISA: Nhằm mục đích sử dụng Dịch vụ, Quý khách cho phép và ủy quyền không hạn chế phạm vi cho MISA, Đối tác của MISA thực hiện các nội dung sau:

  1. Sử dụng, phân tích, lưu trữ, truyền dẫn và/hoặc chia sẻ Thông tin khách hàng cho Đối tác của MISA và bên thứ ba liên quan cho mục đích đánh giá và sử dụng/cung cấp Sản phẩm tài chính.
  2. Đánh giá hoặc sử dụng bất kỳ công cụ, phương tiện, dịch vụ của bên thứ ba nào để thực hiện đánh giá doanh nghiệp cho mục đích cung cấp các Sản phẩm tài chính mà Quý khách đã yêu cầu;
  3. Tự động cập nhật các thông tin thay đổi, bổ sung của Quý khách cho Đối tác tại mọi thời điểm, bao gồm cả các thông tin được Quý khách thay đổi, bổ sung tại các sản phẩm, dịch vụ khác của MISA (bao gồm nhưng không giới hạn bởi địa chỉ doanh nghiệp, thông tin người đại diện, ngành nghề kinh doanh…).
  4. Tiếp nhận từ Đối tác bất kỳ Thông tin khách hàng nào mà Đối tác có được trong quá trình cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho Quý khách;
  5. Tiếp nhận từ Đối tác và thông báo lại cho Quý khách trên Nền tảng phần mềm MISA Lending hoặc các sản phẩm, dịch vụ khác của MISA các Thông tin khách hàng liên quan đến giao dịch giữa Quý khách và Đối tác cho MISA (bao gồm nhưng không giới hạn bởi thông tin về chấm điểm tín dụng, thông báo dư nợ, kết quả thẩm định…).

Điều 3. QUYỀN SỞ HỮU VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN KHÁCH HÀNG 

3.1. Quyền sở hữu. MISA hiểu và đồng ý rằng Thông tin khách hàng thuộc quyền sở hữu hợp pháp của Quý khách. MISA cam kết tôn trọng quyền riêng tư, quyền sở hữu của Quý khách và thực hiện các nghĩa vụ bảo mật Thông tin khách hàng theo quy định tại Thoả thuận này và Chính sách quyền riêng tư.

3.2. Cung cấp Thông tin khách hàng. Cho mục đích sử dụng Dịch vụ phần mềm nền tảng MISA Lending, Quý khách có trách nhiệm sau:

  1. Tại mọi thời điểm, Quý khách có nghĩa vụ cung cấp Thông tin khách hàng theo quy định và chính sách của MISA, chẳng hạn như Thông tin doanh nghiệp, Thông tin về người đại diện, Thông tin về người lập hồ sơ theo yêu cầu của MISA.
  2. Quý khách cam kết có đầy đủ thẩm quyền để chia sẻ và cung cấp Thông tin khách hàng cho MISA, dù Thông tin khách hàng là thông tin cá nhân, thông tin về tổ chức hoặc thông tin của bên thứ ba bất kỳ. Quý khách cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trong trường hợp hành vi cung cấp hoặc chia sẻ thông tin của Quý khách xâm phạm đến quyền và lợi ích của bên thứ ba bất kỳ.
  3. Quý khách cam kết cung cấp và tự chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, đầy đủ, chính xác của Thông tin khách hàng.
  4. Trong quá trình sử dụng Sản phẩm tài chính của Đối tác của MISA, Quý khách có thể phải cung cấp thêm các thông tin bổ sung theo chính sách và quy định của Đối tác của MISA. Quý khách nên đọc kỹ các điều khoản, điều kiện, quy định và hướng dẫn từ phía Đối tác của MISA.

Điều 4. CHÍNH SÁCH PHÍ DỊCH VỤ

4.1. Chúng tôi cấp quyền miễn phí cho Quý khách để sử dụng Dịch vụ phần mềm nền tảng MISA Lending. Mặc dù vậy, Đối tác của MISA có thể tính phí và lãi suất nếu Quý khách chấp nhận sử dụng Sản phẩm tài chính theo cam kết, thỏa thuận giữa Quý khách và Đối tác của MISA.

4.2. MISA có quyền bảo lưu quyền tính Phí Dịch vụ phần mềm trong tương lai. Trường hợp tính Phí Dịch vụ phần mềm, MISA sẽ cập nhật và thông báo đến Quý khách một cách rõ ràng và kịp thời. Nếu không chấp thuận các khoản Phí Dịch vụ phần mềm này, Quý khách có thể chấm dứt việc sử dụng Dịch vụ theo quy định về Chấm dứt Dịch vụ tại Thỏa thuận này.

Điều 5. CAM KẾT TUÂN THỦ

5.1. Trong suốt quá trình sử dụng Dịch vụ, Quý khách (bao gồm cả nhân sự được cử hoặc thay mặt công ty, doanh nghiệp để sử dụng Dịch vụ) đồng ý và cam kết rằng:

5.2. Quý khách có đầy đủ thẩm quyền tham gia các giao dịch và thực hiện ký kết, xác nhận các văn bản có liên quan đến Dịch vụ;

5.3. Quý khách đồng ý sử dụng Dịch vụ do MISA cung cấp và cam kết tuân thủ các điều khoản và điều kiện theo chính sách của MISA tuỳ từng thời kỳ;

5.4. Quý khách chỉ sử dụng Dịch vụ cho mục đích hợp pháp và được cho phép theo quy định trong Thoả thuận này;

5.5. Trong trường hợp Quý khách được Đối tác của MISA đồng ý cung cấp Sản phẩm tài chính, Quý khách cam kết đọc, hiểu và cam kết tự chịu trách nhiệm đối với các điều khoản, điều kiện, quy định, hướng dẫn sử dụng của Đối tác của MISA, chẳng hạn như thủ tục đăng ký, quy định sử dụng Dịch vụ hoặc chính sách về phí của Đối tác.

5.6. Trong suốt quá trình sử dụng Dịch vụ, trừ khi được quy định rõ ràng trong Thoả thuận này, Quý khách cam kết KHÔNG:

5.7. Sử dụng hoặc can thiệp trái phép vào Dịch vụ;

5.8. Sử dụng Dịch vụ khi chưa được cấp quyền đầy đủ;

5.9. Sử dụng Dịch vụ để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật hoặc trái với quy định của Thoả thuận này;

5.10. Sao chép, sửa đổi, điều chỉnh hoặc tạo các sản phẩm phái sinh từ bất kỳ phần nào của Dịch vụ;

5.11. Thuê, cho thuê, phân phối, bán, cấp phép lại, chuyển giao hoặc cung cấp quyền truy cập và sử dụng Dịch vụ cho bên thứ ba mà không có sự cho phép của MISA;

5.12. Thực hiện các hành vi gây thiệt hại đến con người hoặc tài sản hoặc làm phiền đến MISA, Đối tác của MISA và bên thứ ba bất kỳ;

5.13. Thực hiện hành vi gian lận và/hoặc giả mạo để sử dụng Dịch vụ hoặc Sản phẩm tài chính của Đối tác;

5.14. Sử dụng Dịch vụ để phân tích cạnh tranh hoặc để xây dựng các sản phẩm, dịch vụ cạnh tranh;

5.15. Đăng tải, chia sẻ hoặc phổ biến công khai thông tin, dữ liệu liên quan đến Dịch vụ mà ảnh hưởng đến MISA mà không có sự cho phép của MISA;

5.16. Khuyến khích, xúi giục, bao che hoặc hỗ trợ bất kỳ bên thứ ba nào thực hiện bất kỳ hành vi nào nêu trên.

Điều 6. SẢN PHẨM TÀI CHÍNH CỦA ĐỐI TÁC

6.1. Quý khách được tiếp cận, lựa chọn và sử dụng Sản phẩm tài chính của Đối tác của MISA. Quý khách hiểu và đồng ý rằng:

  1. Quý khách có toàn quyền lựa chọn sử dụng hoặc không sử dụng Sản phẩm tài chính do Đối tác của MISA cung cấp;
  2. Quý khách đã đọc và hiểu kỹ về sản phẩm, dịch vụ do bên thứ ba cung cấp trước khi đăng ký sử dụng;
  3. Quý khách đã cam kết và tự chịu trách nhiệm về việc lựa chọn và mục đích sử dụng Sản phẩm tài chính với Đối tác của MISA;
  4. Quý khách có thể nhận được các đề nghị khoản vay thông qua Nền tảng phần mềm MISA Lending hoặc từ các sản phẩm, dịch vụ khác của MISA hoặc qua các hình thức liên lạc khác.

6.2. Quý khách hiểu và đồng ý rằng MISA là bên cung cấp dịch vụ trung gian kết nối, vì vậy:

  1. MISA, dù trực tiếp hay gián tiếp, không cam đoan, tuyên bố hoặc bảo đảm rằng Quý khách được cung cấp hoặc không được cung cấp Sản phẩm tài chính bởi Đối tác;
  2. MISA, dù trực tiếp hay gián tiếp, không cam đoan, tuyên bố hoặc bảo đảm rằng chất lượng và kết quả của Sản phẩm tài chính do Đối tác cung cấp đáp ứng nguyện vọng của Quý khách;
  3. MISA không chịu trách nhiệm về bất kỳ các thiệt hại nào trực tiếp, gián tiếp, hoặc mang tính chất trừng phạt, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các thiệt hại do mất doanh thu, lợi nhuận, lợi thế kinh doanh, ngừng việc, mất mát dữ liệu phát sinh liên quan đến Sản phẩm tài chính do Đối tác của MISA cung cấp.
  4. Trong trường hợp vì bất kỳ lý do gì mà việc sử dụng Sản phẩm tài chính dẫn đến việc vi phạm và gây hậu quả Quý khách bị xử phạt hành chính hoặc hình sự thì Quý khách phải tự chịu trách nhiệm về việc vi phạm của mình.

Điều 7. TƯ VẤN VÀ HỖ TRỢ QUÝ KHÁCH

7.1. MISA chịu trách nhiệm cung cấp dịch vụ tư vấn hỗ trợ cho Quý khách trong suốt quá trình sử dụng Dịch vụ thông qua các kênh hỗ trợ được công bố tại Website.

7.2. Trường hợp có sự thay đổi các kênh hỗ trợ Quý khách, MISA sẽ thực hiện công bố trên Website và Quý khách có trách nhiệm chủ động lên Website để cập nhật thông tin và sử dụng dịch vụ tư vấn hỗ trợ của MISA.

7.3. Trường hợp phát sinh sự cố liên quan đến Sản phẩm tài chính, Quý khách có quyền liên hệ với Đối tác của MISA để được giải đáp và hỗ trợ. Mọi tranh chấp, khiếu nại hoặc khiếu kiện phát sinh trong quá trình Quý khách sử dụng Sản phẩm tài chính sẽ được giải quyết theo chính sách, quy định của Đối tác. Trường hợp Quý khách không thể liên hệ với Đối tác, MISA sẽ hỗ trợ Quý khách tiếp nhận và chuyển giao thông tin về sự cố cho Đối tác theo yêu cầu của Quý khách.

Điều 8. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP

8.1. MISA không cam đoan, tuyên bố, hoặc bảo đảm rằng việc Quý khách sử dụng sản phẩm, dịch vụ của MISA sẽ không bị gián đoạn hoặc không bị lỗi, hoặc sản phẩm, dịch vụ sẽ đáp ứng yêu cầu Quý khách hoặc tất cả các lỗi trên Dịch vụ và/hoặc tài liệu sẽ được sửa hoặc hệ thống tổng thể đảm bảo hoạt động của sản phẩm, dịch vụ nền tảng (bao gồm nhưng không giới hạn: mạng internet, các mạng truyền dẫn khác, mạng nội bộ và các thiết bị của Quý khách) sẽ không có virus hoặc không có thành phần gây hại.

8.2. Quý khách hiểu và đồng ý rằng MISA không chịu trách nhiệm về bất kỳ các thiệt hại nào trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt, hậu quả hoặc mang tính chất trừng phạt, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các thiệt hại do mất doanh thu, lợi nhuận, lợi thế kinh doanh, ngừng việc, mất mát dữ liệu do hậu quả của việc sử dụng Dịch vụ (trừ các trường hợp được xác định do lỗi của MISA).

8.3. MISA có thể đề nghị và Quý khách có thể lựa chọn đồng ý sử dụng các tính năng chưa được phát hành rộng rãi và chưa được kiểm duyệt hoàn toàn về mặt chất lượng theo quy trình của MISA (các chức năng Beta). Mục đích của việc này là để Quý khách kiểm duyệt và cung cấp phản hồi cho MISA. Quý khách hoàn toàn chịu trách nhiệm về những rủi ro khi sử dụng các chức năng này. MISA không đảm bảo về tính đúng đắn, đầy đủ của các chức năng Beta cũng như không chịu trách nhiệm cho các lỗi sai hoặc thiệt hại gây ra do việc sử dụng các chức năng Beta.

Điều 9. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

9.1. MISA là chủ sở hữu bản quyền và các quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến Nền tảng phần mềm MISA Lending và Dịch vụ phần mềm nền tảng MISA Lending.

9.2. Quý khách cam kết không xâm phạm bản quyền, quyền sở hữu trí tuệ, bí mật kinh doanh của MISA liên quan đến hoặc được tạo ra trong quá trình cung cấp Dịch vụ, với bất kể phương thức hay cho mục đích nào, ngoại trừ được sự đồng ý rõ ràng bằng văn bản của MISA.

9.3. Quý khách đồng ý rằng Nền tảng phần mềm MISA Lending, bao gồm nhưng không giới hạn: giao diện người sử dụng, đoạn âm thanh, đoạn video, nội dung hướng dẫn sử dụng và Nền tảng phần mềm MISA Lending được sử dụng để thực hiện Nền tảng phần mềm MISA Lending thuộc sở hữu riêng của MISA được bảo hộ bởi pháp luật về sở hữu trí tuệ và quyền tác giả. Quý khách đồng ý sẽ không sử dụng các thông tin hoặc tài liệu thuộc sở hữu riêng đó theo bất cứ cách thức nào ngoại trừ cho mục đích sử dụng Nền tảng phần mềm MISA Lending theo Thỏa thuận này. Không có phần nào trong Nền tảng phần mềm MISA Lending có thể được sao chép lại dưới bất kỳ hình thức nào hoặc bằng bất cứ phương tiện nào, trừ khi được cho phép một cách rõ ràng theo các điều khoản này.

9.4. Trừ khi được quy định rõ ràng trong Thỏa thuận này, Quý khách sẽ không: (a) sao chép, sửa đổi, điều chỉnh hoặc tạo các sản phẩm phái sinh từ bất kỳ phần nào của Nền tảng phần mềm MISA Lending; (b) thuê, cho thuê, phân phối, bán, cấp phép lại, chuyển giao hoặc cung cấp quyền truy cập vào Nền tảng phần mềm MISA Lending cho bên thứ ba; (c) sử dụng Nền tảng phần mềm MISA Lending vì lợi ích của bất kỳ bên thứ ba nào mà ảnh hưởng đến MISA; (d) kết hợp Nền tảng phần mềm MISA Lending vào sản phẩm hoặc dịch vụ mà Quý khách cung cấp cho bên thứ ba làm ảnh hưởng đến MISA; (e) can thiệp vào bất kỳ cơ chế khóa cấp phép nào trong Nền tảng phần mềm MISA Lending hoặc phá vỡ các cơ chế trong Nền tảng phần mềm MISA Lending nhằm hạn chế việc sử dụng của Quý khách; (f) kỹ thuật đảo ngược, tháo rời, dịch ngược, dịch, hoặc tìm cách lấy hoặc thu mã nguồn, ý tưởng cơ bản, thuật toán, định dạng tệp của Nền tảng phần mềm MISA Lending, ngoại trừ trong phạm vi được pháp luật áp dụng cho phép rõ ràng (và chỉ sau khi thông báo trước cho MISA); (g) loại bỏ hoặc che khuất bất kỳ thông báo độc quyền hoặc thông báo nào khác có trong Nền tảng phần mềm MISA Lending; (h) sử dụng Nền tảng phần mềm MISA Lending để phân tích cạnh tranh hoặc để xây dựng các sản phẩm cạnh tranh; (i) phổ biến công khai thông tin liên quan đến hiệu suất của Nền tảng phần mềm MISA Lending mà ảnh hưởng MISA; hoặc (j) khuyến khích hoặc hỗ trợ bất kỳ bên thứ ba nào thực hiện bất kỳ điều nào ở trên.

9.5. Quý khách cam kết chịu các hình phạt dân sự và hình sự, bao gồm cả việc bồi thường thiệt hại bằng tiền áp dụng đối với việc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của Dịch vụ và Nền tảng phần mềm MISA Lending.

Điều 10. BẢO MẬT THÔNG TIN

10.1. MISA chịu trách nhiệm thực hiện và duy trì các biện pháp bảo vệ và kỹ thuật để bảo vệ cho tính bảo mật và toàn vẹn đối với dữ liệu Quý khách. MISA cam kết sẽ không:

   1. Sửa đổi dữ liệu Quý khách mà không có sự đồng ý của Quý khách hoặc không phải vì mục đích khắc phục lỗi hay sự cố;
   2. Tiết lộ dữ liệu Quý khách trừ trường hợp phải tuân theo quy định của pháp luật hoặc được Quý khách cho phép;

10.2. Truy cập vào dữ liệu và/hoặc làm thay đổi dữ liệu của Quý khách trừ trường hợp khắc phục lỗi kỹ thuật hoặc theo yêu cầu của Quý khách khi sử dụng dịch vụ hỗ trợ.MISA chịu trách nhiệm bảo mật mọi thông tin về dữ liệu của Quý khách và không được phép tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào khác ngoại trừ yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước hoặc các trường hợp tiết lộ theo quy định của Thoả thuận này. MISA không chịu trách nhiệm về các thất thoát dữ liệu, bí mật thông tin của Quý khách do Quý khách hoặc nhà thầu, nhân viên, bên tư vấn của Quý khách vô tình hoặc cố ý gây ra.

10.3. Quý khách chịu trách nhiệm xác định và xác thực quyền của tất cả những người dùng truy nhập vào dữ liệu của Quý khách.

10.4. MISA sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào liên quan đến các tổn hại gây ra bởi người dùng của Quý khách, bao gồm các cá nhân không có quyền truy cập vào Dịch vụ vẫn có thể lấy được quyền truy cập do lỗi máy tính/nền tảng hoặc hệ thống mạng nội bộ của Quý khách.

10.5. Trong phạm vi của Thỏa thuận này, “Thông tin bí mật” bao gồm: Dữ liệu của Quý khách, công nghệ độc quyền của mỗi Bên trong Thỏa thuận này, quy trình nghiệp vụ và các thông tin kỹ thuật của sản phẩm, thiết kế, và toàn bộ quá trình trao đổi giữa hai Bên liên quan đến Dịch vụ và/hoặc Nền tảng phần mềm MISA Lending. Bất kể những điều đã đề cập ở trên, “Thông tin bí mật” không bao gồm các thông tin mà:

   1. Được công chúng biết tới hoặc đã phổ biến trên phương tiện truyền thông;
   2. Được biết tới trong ngành trước khi tiết lộ;
   3. Được công chúng biết tới không phải do lỗi của bên nhận thông tin;
   4. Dữ liệu tổng hợp trong đó không chứa bất kỳ thông tin cá nhân hoặc thông tin nào cụ thể của Quý khách.

10.6. Quý khách và MISA cùng đồng ý rằng:

   1. Thực hiện các biện pháp cần thiết để giữ bí mật cho tất cả các “Thông tin bí mật”;
   2. Không sao chép, chuyển giao cung cấp một phần hay toàn bộ “Thông tin bí mật” cho bất kỳ bên thứ ba khi chưa có sự chấp thuận của bên có quyền sở hữu đối với “Thông tin bí mật”;
   3. Không sử dụng “Thông tin bí mật” mà hai Bên đã cung cấp cho nhau phục vụ cho các mục đích khác ngoài mục đích thực hiện Thỏa thuận này.

10.7. Quý khách chấp thuận và đồng ý rằng Quý khách cho phép MISA được phép thu thập, chuyển giao, xử lý và lưu trữ các dữ liệu Quý khách và các dữ liệu cá nhân mà Quý khách có để phục vụ cho việc thực hiện các điều khoản của Thỏa thuận này. Quý khách cũng đảm bảo rằng các thông tin mà Quý khách đăng ký với MISA để truy cập Nền tảng phần mềm MISA Lending là chính xác.

10.8. Quý khách đồng ý cho MISA phân tích, thống kê các dữ liệu để đưa ra các thông tin dự báo về tình hình chung và công bố dữ liệu công khai cho cộng đồng hoặc cung cấp cho bên thứ ba bất kỳ. Các dữ liệu công bố này hoàn toàn không có thông tin chi tiết liên quan đến dữ liệu và Quý khách hoặc có ảnh hưởng đến bí mật kinh doanh của Quý khách.

Điều 11. THÔNG BÁO

Trong quá trình sử dụng, Quý khách đồng ý nhận các thông tin/ thông báo do MISA gửi với nội dung và phương thức như sau:

11.1. Nội dung các thông báo bao gồm nhưng không giới hạn bởi các loại thông tin như sau:

  1. Thông tin về các tính năng mới;
  2. Thông tin về các sản phẩm, dịch vụ có liên quan;
  3. Thông tin liên quan đến Sản phẩm tài chính;
  4. Thông tin về nội dung các bài báo hoặc bản tin mà MISA cho rằng có thể hữu ích cho Quý khách trong quá trình hoạt động.

11.2. Phương thức gửi thông báo bao gồm nhưng không giới hạn bởi các hình thức sau:

  1. Thông báo trực tiếp trên Nền tảng phần mềm MISA Lending;
  2. Thông báo qua email;
  3. Thông báo qua tin nhắn trên điện thoại di động;
  4. Thông báo qua điện thoại;
  5. Thông báo qua văn bản;
  6. Thông báo bằng cách gặp trao đổi trực tiếp;
  7. Các hình thức thông báo khác.

Điều 12. SỰ KIỆN BẤT KHẢ KHÁNG

12.1. Sự kiện Bất khả kháng bao gồm nhưng không hạn chế ở: Thiên tai, động đất, lũ lụt, bão lụt, hỏa hoạn, cháy nổ, gió lốc, chiến tranh, tin tặc tấn công, dịch bệnh, phong tỏa, cách ly xã hội, đình công, hành động của bất kỳ Cơ quan có thẩm quyền nào, mất điện trên diện rộng hoặc bất kỳ nguyên nhân nào khác vượt ngoài khả năng kiểm soát hợp lý của các hoặc mỗi bên trong Thỏa thuận này và các sự kiện khác theo quy định của pháp luật Việt Nam.

12.2. Thông báo sự kiện Bất khả kháng:

  1. Nếu một trong hai Bên vì điều kiện bắt buộc không thể thực hiện một phần hoặc toàn bộ trách nhiệm, công việc của mình do sự kiện Bất khả kháng thì trong vòng 14 (mười bốn) ngày sau khi sự cố xảy ra, bên chịu ảnh hưởng phải thông báo cho bên kia bằng văn bản chi tiết toàn bộ sự việc của sự kiện Bất khả kháng;
  2. Bên gặp phải sự cố sẽ được miễn cho việc thực hiện công việc thuộc nghĩa vụ trong thời gian mà sự kiện Bất khả kháng cản trở công việc thực hiện của mình.

12.3. Trách nhiệm của hai Bên khi có sự kiện Bất khả kháng

  1. Việc một bên không hoàn thành nghĩa vụ của mình do sự kiện Bất khả kháng sẽ không phải là cơ sở để bên kia Chấm dứt Thỏa thuận, trừ khi pháp luật Việt Nam có quy định khác. Trong trường hợp xảy ra sự kiện Bất khả kháng, thời gian thực hiện Thỏa thuận sẽ được kéo dài bằng thời gian diễn ra sự kiện Bất khả kháng.
  2. Các tình huống và hoàn cảnh khác có ảnh hưởng tới việc thực hiện Thỏa thuận này không coi là sự kiện Bất khả kháng ngoại trừ khi cả hai bên cùng bàn bạc và đồng thuận ký kết thành văn bản bổ sung trong đó ghi nhận tình huống và hoàn cảnh đó được coi như là Bất khả kháng.
  3. Việc một bên Chấm dứt Thỏa thuận do sự kiện Bất khả kháng không miễn trừ nghĩa vụ của bên đó đã phát sinh trước thời điểm có sự kiện Bất khả kháng.

Điều 13. CHẤM DỨT THOẢ THUẬN

13.1. Thoả thuận này chấm dứt khi xảy ra một trong các trường hợp sau:

  1. Quý khách ngừng sử dụng Dịch vụ. Trường hợp Quý khách có nhu cầu ngừng sử dụng Dịch vụ, Quý khách gửi thông báo về địa chỉ email [email protected] với nội dung bao gồm yêu cầu ngừng sử dụng Dịch vụ và lý do ngừng sử dụng Dịch vụ. MISA sẽ xử lý yêu cầu và xác nhận chấm dứt Dịch vụ của Quý khách trong vòng 07 (bảy) ngày kể từ thời điểm nhận được email của Quý khách.
  2. MISA đơn phương chấm dứt Dịch vụ. MISA có quyền đơn phương chấm dứt việc sử dụng Dịch vụ của Quý khách bất kỳ lúc nào nếu xảy ra một trong các trường hợp sau đây:
   • Quý khách vi phạm quy định của Thoả thuận này;
   • Theo yêu cầu của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc chính sách pháp luật tuỳ từng thời điểm;
   • Theo sự thay đổi chính sách của MISA tuỳ từng thời kỳ.

13.2. Sau khi xảy ra một trong các trường hợp chấm dứt Thoả thuận theo quy định tại Khoản 1 Điều này, Quý khách và MISA đồng ý và thống nhất rằng:

  1. Quý khách sẽ không thể tiếp tục sử dụng Dịch vụ;
  2. Các Điều 8, 9, 10, 11 và 12 của Thoả thuận này tiếp tục có hiệu lực;
  3. Quý khách có trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ còn tồn đọng theo thoả thuận của Quý khách với Đối tác của MISA.

Điều 14. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

14.1. Mọi tranh chấp phát sinh giữa MISA và Quý khách liên quan đến Thoả thuận (nếu có) trước hết được giải quyết thông qua thương lượng, hoà giải.

14.2. Nếu tranh chấp không thể giải quyết bằng thương lượng, hoà giải trong vòng 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày phát sinh tranh chấp thì một trong các bên có quyền đưa tranh chấp ra Toà án có thẩm quyền nơi đặt trụ sở của MISA để yêu cầu giải quyết. Quyết định của Toà án là quyết định cuối cùng và có giá trị ràng buộc các bên.

14.3. Trong bất cứ trường hợp nào, kể cả khi xảy ra tranh chấp hoặc trong thời gian chờ đợi phán quyết của cơ quan có thẩm quyền, hai bên tuyệt đối không được thực hiện các hành động làm ảnh hưởng đến uy tín và danh dự của nhau; bao gồm nhưng không giới hạn bởi trực tiếp hoặc gián tiếp cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí, công khai thông tin tranh chấp trên các trang mạng xã hội; cấu kết, xúi giục các bên liên quan gây mâu thuẫn, tranh chấp…. Nếu bên nào vi phạm, phải chịu bồi thường mọi thiệt hại từ hành vi đó cho bên còn lại.

Điều 15. KHÔNG CHUYỂN NHƯỢNG

15.1. Quý khách không được phép chuyển nhượng quyền lợi và nghĩa vụ của Thỏa thuận này cho bất cứ bên thứ ba nào khác mà không có sự chấp thuận bằng văn bản của MISA.

15.2. MISA có thể chuyển giao hoặc chuyển nhượng Thỏa thuận này hoặc bất kỳ quyền, nghĩa vụ nào trong Thỏa thuận này vào bất cứ thời điểm nào.

Điều 16. HIỆU LỰC TỪNG PHẦN

Việc một trong các điều khoản thuộc Thỏa thuận này bị coi là vô hiệu hay không thể thực hiện được không làm ảnh hưởng đến hiệu lực và khả năng thực hiện của các điều khoản còn lại trong Thỏa thuận này.